Claude Levi-Strauss - Antropologia Structural A

Tirawa suisse anti aging

Dar, în timp ce visa să aplice acestei lumi subiective metodele riguroase pe care le învăţase în practica ştiinţelor naturale, el recunoştea infinita diversitate a proceselor istorice prin care ea se constituie în fiecare caz. Cunoaşterea faptelor sociale nu poate rezulta decît dintr-o inducţie, pornind de la cunoaşterea individuală şi concretă a grupurilor sociale localizate în spaţiu şi în timp.

Aceasta, la rîn-dul ei, nu poate rezulta decît din istoria fiecărui grup.

Informații document

Iar obiectul studiilor tirawa suisse anti aging este de asemenea natură, încît această istorie rămîne, în imensa majoritate a cazurilor, inaccesibilă. Astfel Boas aduce exigenţele fizicianului atunci cînd face istoria societăţilor despre care nu posedăm decît documente descurajante pentru istoric. Cînd reuşeşte, reconstrucţiile sale ajung într-adevăr să fie istorie, dar o istorie a momentului fugitiv, singurul care poate fi sesizat, o microisiorie, care nu parvine să se lege de trecut, după cum nu parvenea să-1 regăsească macroistoria evoluţionistului şi a di-fuzionistului2.

Datorită acestui efort desperat de a învinge, prin rigurozitate, muncă şi geniu, exigenţe 1 R. Tot astfel, dr. Paul Rivet, formulîndu-şi ipotezele asupra popularii străvechi a Americii, foloseşte documente arheologice, lingvistice şi etnografice într-o cercetare care este strict istorică, iar as-menea lucrări trebuie să fie examinate din punct de vedere istoric.

Acelaşi lucru se poate spune în legătură cu unele lucrări ale lui Rivers. In orice caz, acelea care s-au produs în cursul ultimilor ani nu pot fi înţelese decît ca tentative de a evita dilema pe care el însuşi o formulase, tirawa suisse anti aging a se putea decide să-i recunoască un caracter ineluctabil. Astfel, Kroeber s-a străduit să relaxeze întrucîtva nemiloasele criterii de validitate pe care Boas le impusese reconstrucţiilor istorice, justifieîndu-şi metoda prin observaţia că, în fond, istoricul, deşi mai avantajat decît etnologul datorită cantităţii de documente de care dispune, este departe de a se arăta tot atît de exigentl.

Uploaded by

Acest punct esenţial va ieşi mai bine în evidenţă din discutarea unei probleme precise. B o a s, Hislory and Science Uneori scopul jumătăţilor pare a fi reglementarea căsătoriilor : li se spune atunci exogame. Uneori însă rolul lor se limitează la activităţi religioase, politice, economice, ceremoniale sau pur şi simplu sportive ori chiar numai la unele din aceste activităţi. In anumite cazuri, afilierea la o jumătate se transmite pe linie maternă, în altele pe linie paternă.

Diviziunea în jumătăţi poate coincide sau nu cu organizarea clanică. Ea poate fi simplă sau complexă, în acest din urmă caz intervenind mai multe perechi de jumătăţi care se intersectează unele cu altele şi sînt dotate cu funcţii diferite. Pe scurt, se cunosc aproape tot atîtea forme de organizare dualistă cîte sîni popoarele care o I posedă. Aşadar, unde începe şi unde se termină această organizare?

tirawa suisse anti aging

Să înlăturăm de la început interpretarea evoluţionistă şi cea difuzionistă. Prima, care tinde să definească organizarea dualistă ca un stadiu necesar al dezvoltării societăţii, va trebui să determine mai întîi o formă simplă, ale cărei forme observate ar fi realizări particulare, supravieţuiri sau vestigii ; apoi să postuleze prezenţa mai veche a acestei forme la popoare la care nimic nu atestă că ar tirawa suisse anti aging existat vreodată o diviziune în jumătăţi. La rîndul lui, difuzio-nistul va alege unul dintre tipurile observate, de obicei pe cel mai bogat şi mai complex, ca unul care tirawa suisse anti aging forma primitivă a instituţiei, şi va atribui originea lui acelei regiuni a 16 lumii unde acest tip este cel mai bine ilustrat, toate celelalte forme fiind rezultatul migraţiu-niJor şi al împrumuturilor pornind de la focarul comun.

In tirawa suisse anti aging cazuri, este desemnat în mod arbitrar un tip printre toate cele furnizate de experienţă, făcîndu-se din el modelul la care se caută, printr-o metodă speculativă, să se reducă toate celelalte tipuri. Se va încerca oare atunci, împingîndu-se la extrem nominalismul boasian, ca fiecare dintre cazurile observate să fie studiat ca tot atîţia indivizi? Astfel, după caz, organizarea dualistă poate rezulta din : invadarea unei populaţii de reducerea ridurilor de expresie un grup de imigranţi; fuzionarea, din motive ele însele variabile economice, demografice, ceremonialea două grupuri teritorial învecinate ; mstalizarea sub formă instituţională a regulilor empirice destinate să asigure schimburile matrimoniale din sînul unui grup dat; reajustarea corespunzătoare în interiorul grupului, pe cele două părţi ale anului, pe două tipuri de activităţi sau pe două fracţiuni ale populaţiei, a comportamentelor contradictorii, dar socotite la fel de indispensabile pentru menţinerea echilibrului social etc.

Se va ajunge astfel la desfiinţarea noţiunii de organizare dualistă ca fiind o falsă categorie şi, extinzînd acest raţionament asupra tuturor celorlalte aspecte ale vieţii sociale, la negarea instituţiilor în avantajul exclusiv al societăţilor.

Etnologia şi etnografia cea dinţii redusă, dealtfel, la cea de-a doua n-ar mai fi decît o istorie prea jenată de sine însăşi, din H. Se poate pune însă întrebarea dacă ei, refuzînd orice fel de istorie sub pretextul că istoria etnologilor nu este destul de bună ca să merite osteneala de a se preocupa de ea, n-au renunţat cu totul la ea.

Căci din două una : ori funcţionaliştii proclamă că orice cercetare etnologică trebuie să pornească de la studiul minuţios al societăţi1 or concrete, al instituţiilor lor şi al raporturilor pe care acestea le întreţin atît între ele, cît şi cu moravurile, credinţele şi tehnicile, de ]a studiul relaţiilor dintre individ şi grup, ale indivizilor între ei în interiorul grupului, şi atunci fac pur şi simplu ceea ce Boas recomandase încă din în aceiaşi termeni, precum şi ceea tirawa suisse anti aging recomandase în aceeaşi epocă şcoala franceză, avînd în frunte pe Durk- heim şi Mauss, şi anume o bună etnografie Malinowski a făcut o etnografie admirabilă la începutul operei sale, mai ales cu lucrarea Ar-gonauts of Western Pacificdar în acest caz eu mai vedem prin ce este depăşită poziţia teoretică a lui Boas.

Tirawa suisse anti aging poate că Malinowski Scafandru profesionist elvețian anti-îmbătrânire şcoala sa speră să-şi afle mîntuirea în asceza lor şi — prin-tr-un miracol nemaipomenit, făcînd ceea ce orice etnograf bun trebuie să facă şi chiar face, cu singura condiţie în plus de a închide cu hotărîre ochii la orice informaţie istorică referitoare la societatea cercetată şi la orice dată comparativă împrumutată de la societăţi vecine sau îndepărtate — pretind să ajungă din-tr-o dată, repliindu-se în interiorul lor, la ade- 13 vărurile generale a căror posibilitate Boas n-a negat-o niciodată el plasa însă această posibilitate la capătul unei activităţi atît de vaste, încît toate societăţile primitive vor fi dispărut demult, fără îndoială, mai înainte ca ea să fi putut progresa în mod simţitor.

Or, tocmai aceasta este şi atitudinea lui Crema pt ridurile ochilor : o prudenţă tardivă 1 n-ar putea face uitate atîtea proclamaţii ambiţioase.

Dacă ne mulţumim cu studiul unei singure societăţi, putem realiza o operă de va1 oare ; experienţa dovedeşte că cele mai bune monografii se datorează, în general, anchetatorilor care au trăit şi au lucrat într-o singură regiune, însă pentru altele îşi interzic orice concluzie. Cînd, pe deasupra, ne limităm la momentul prezent al vieţii unei societăţi, sîntem de la început victima unei iluzii : căci totul este istoric ; ceea ce a fost spus ieri este istorie, ceea ce a fost 1 B.

La pagina următoare el vorbeşte despre. Dar mai ales ne condamnăm să nu cunoaştem acest prezent, căci numai dezvoltarea istorică permite să cîntărim şi să evaluăm în raporturile lor respective elementele prezentului. Şi chiar foarte putină istorie fiindcă aceasta este, din nefericire, soarta etnologului valorează jurnal de frumusete anti-imbatranire mult de-cît nici un fel de istorie.

Cum se poate aprecia just rolul, atît de surprinzător pentru străini, al aperitivului în viaţa socială franceză dacă se ignorează valoarea tradiţională a prestigiului atribuit încă din evul mediu vinurilor fierte şi condimentate?

Cum se poate analiza costumul modern fără a recunoaşte în el vestigiile formelor anterioare? A raţiona altfel înseamnă a refuza orice mijloc de a opera o distincţie totuşi esenţială : aceea dintre funcţia primară, tirawa suisse anti aging răspunde unei nevoi actuale a organismului social, şi funcţia secundară, care se menţine numai datorită împotrivirii grupului de a renunţa la o obişnuinţă.

Căci a spune că o societate funcţionează e un truism ; a spune însă că într-o societate totul funcţionează este o absurditate. Boas semnalase totuşi în mod oportun acest pericol de truism care pîndeşte interpretarea funcţionalistă :. Fiind universale, aceste caracterizări aparţin biologului şi psihologului ; rolul etnografului este de a descrie şi de a analiza deosebirile care apar în modul lor de a se manifesta în diverse societăţi, iar al etnologului de a le explica.

Claude Levi-Strauss - Antropologia Structural A | PDF

Aceste necesităţi sînt, totuşi, comune omului şi animalului. S-ar putea de asemenea crede că una dintre sarcinile esenţiale ale etnografului ar fi descrierea şi analiza complicatelor reguli de căsătorie în diferitele societăţi umane şi a obiceiurilor legate de ele.

Adevărata esenţă a actului căsătoriei este că, datorită unei ceremonii foarte simple sau foarte complicate, el conferă o expresie publică, recunoscută colectiv, faptului că doi indivizi intră în starea de căsătorie" 4. Aşadar, pentru ce trebuie să se 1 B. IV, New York,p. De-altminteri, au şi un tip oarecum asemănător de organizare socială" Culture as a Determinant of Behavior, loc.

Malinowski, prefaţă la H. Ian H o g-" i n, haw and Order in Polynesia, Londra,p. Iar cele pagini ale cărţii Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia ar valora oare mare lucru dacă aceasta ar fi tot ce am fi putut învăţa din ele?

Tot astfel, ar trebui oare să tratăm cu uşurinţă faptul că unele triburi practică libertatea, altele castitatea prenupţială sub pretextul că aceste obiceiuri se reduc la o singură funcţiune, aceea de a asigura permanenţa căsătoriei?

Japanese Anti-Aging Secret !! Facial Mask To Look 10 Years Younger Than Your Age !!

Or, este adevărat că orice disciplină al cărei prim scop, dacă nu chiar singurul, este de a analiza şi de a interpreta deosebirile evită toate problemele, neţinînd seama decît de asemănări. Ideile pe care le au indigenii din insulele Tro-briand despre valoarea şi locul respectiv al fiecărui sex în corpul social sînt de o mare complexitate. Ei sînt mîndri cînd clanul lor nu- 1 B.

Malinows k i, articolul Cullure, creme antirid ieftine după 30. De ce e nevoie ca observaţii atît de fine să fie atenuate de afirmaţia brutală care le introduce şi totodată le contrazice? Lăsăm deoparte teza generală pentru a analiza aplicarea ei în acest caz special.

Bărbaţii din Trobriand, ni se spune, folosesc magia în următoarele ocazii : grădinărit, pescuit, vînătoare, construirea bărcii, navigaţie, sculptură, vrăjitorie, meteorologie ; femeile pentru avorturi, îngrijirea dinţilor, confecţionarea fustelor din paie i.

De ce confecţionarea fustelor de paie şi nu prepararea 1 3. Londra-New York. Malinowski, articolul Culture, loc. Malinowski, The Sexual Life Putem oare decreta de la început că o mai bună cunoaştere a istoriei gîn-dirii religioase în Melanezia sau că fapte preluate de la alte triburi care dezvăluie rolul atribuit adesea fibrei vegetale ca simbol al unei schimbări de stare 1 n-ar putea arunca nici o lumină asupra acestei alegeri?

Dar că mecanismele înnăscute au dispărut rezultă clar din faptul că în majoritatea societăţilor Continuatorii lui Malinowski nu sînt, din păcate, nici ei tirawa suisse anti aging de acest curios amestec de dogmatism şi de empirism care contaminează întregul său sistem.

tirawa suisse anti aging

Cînd Margaret Mead, de exemplu, caracterizează trei societăţi înve- 1 F. I, Londra-New York,p. Iar cînd aceeaşi autoare clasifică triburile nord-americane incompetitive, cooperatoare şi individualiste tirawa suisse anti aging, ea rămîne la fel de străină de o taxonomie veritabilă tratarea ridurilor de pe frunte şi un zoolog care ar defini speciile grupînd animalele după cum sînt solitare, gregare sau sociale.

Căci, la urma urmei, istoricii sînt aceia care au formulat metoda funcţionalistă. Aceas- 1 M. Mead ed. Boas, History and Science. Hauser, loc. Declaraţii analoge se găsesc în lucrările metodologice ale lui H.

Pirenne, I" tă frază ar putea fi semnată de Malînowski, cu singura excepţie că la instituţii Hauscr adaugă şi evenimentele. Fără îndoială, afirmaţia sa impune o îndoită rezervă : căci ceea ce este adevărat cu privire la evoluţie nu este tot atît de adevărat privitor la structură, iar pentru etnolog studiile comparate pot suplini într-o oarecare măsură absenţa documentelor scrise.

Paradoxul rămîne totuşi în picioare : critica interpretării evoluţioniste şi a celei di-fuzioniste ne-a arătat că, atunci cînd etnologul crede că face istorie, el face contrarul istoriei ; şi, tocmai atunci cînd îşi închipuie că nu o face, el se comportă ca un bun istoric, limitat de aceeaşi insuficienţă a documentelor. III Ce diferenţe există, într-adevăr, între metoda etnografiei acest termen fiind luat în sensul strict, definit la începutul acestui articol şi aceea a istoriei?

Ambele studiază alte societăţi decît acelea în care trăim noi. Faptul că această alteritate ţine de o distanţare în timp fie ea cît de mică sau de o distanţare în spaţiu sau chiar de o eterogenitate culturală rămîne un caracter secundar în raport cu similitudinea poziţiilor. Ce scop urmăresc cele două discipline?

tirawa suisse anti aging

Oare reconstituirea exactă a ceea ce s-a petrecut sau se petrece în societatea studiată? A afirma acest lucru ar însemna să uităm că în ambele cazuri avem de-a face cu sisteme de reprezentări care diferă pentru fiecare membru al grupului şi care, toate la un loc, diferă de reprezentările anchetatorului.

Cel mai bun studiu etnografic nu va transforma niciodată pe cititor într-un indigen. Revoluţia din trăită de un aristocrat nu este acelaşi fenomen ca aceeaşi revoluţie trăită de un sanculot, şi nici una, nici cealaltă n-ar putea corespunde niciodată tirawa suisse anti aging din gîndită de un Mi chelet sau un Taine. Tot ceea ce istoricul şi etnograful reuşesc să facă şi tot ceea ce li se poate cere să facă este de a lărgi o experienţă particulară la dimensiunile unei experienţe generale sau mai generale şi care să devină chiar prin aceasta accesibilă ca experienţă oamenilor dintr-o altă ţară sau dintr-o altă epocă.

Indigeni de Ia lacul Kutubu-pairilimari Fig.

Condiţiile ca ei să izbutească sînt aceleaşi : exerciţiu, rigoare, simpatie, obiectivitate. Cum procedează ei? Tocmai aici începe dificultatea. Adeseori — chiar la Sorbona — istoria şi etnografia au fost opuse sub pretextul că cea dinţii se sprijină pe studiul şi pe critica unor documente provenite de la numeroşi observatori, care pot fi deci confruntate şi verificate, pe cînd a doua s-ar reduce prin definiţie la observaţiile unuia singur.

La această critică se poate răspunde că mijlocul cel mai bun de a permite etnografiei să depăşească acest obstacol este de a spori numărul etnografilor. Nu se va ajunge, desigur, la aceasta descurajî'nd vocaţiile prin obiecţii prejudiciale.

Почему мы - люди, сети, птицы и вы со всем вашим зверинцем - находимся на этом огромном загадочном космическом корабле, летящем к звезде, которую мы, люди, именуем Тау Кита.

Argumentul este dealtfel perimat, datorită dezvoltării însăşi a etnografiei ; există astăzi prea puţine popoare care să nu fi fost studiate de numeroşi anchetatori şi tirawa suisse anti aging căror observare, efectuată din puncte de vedere diferite, să nu se fi desfăşurat timp de cîteva zeci de tirawa suisse anti aging, uneori chiar de cîteva secole. Ce altceva ir ai mult face istoricul cînd studiază documentele decît să se înconjure de mărturiile etnografilor amatori, adeseori tot atît de străini de cultura pe care o descriu ca şi anchetatorul modern al polinezienilor sau al pigmeilor?

Un istoric al Europei vechi ar fi oare mai puţin avansat dacă Herodot, Diodor, Plutarh, Saxo Gram-maticus şi Nestor ar fi fost etnografi profesionişti, informaţi asupra problemelor, deprinşi cu dificultăţile anchetei, cu experienţă în domeniul observaţiei obiective? In loc să fie neîncrezător în etnografi, istoricul grijuliu de vii- 21 torul ştiinţei sale ar trebui, dimpotrivă, să facă apel la ei din proprie iniţiativă.