Dados do documento

Tăietoare picioare de gâscă recenzii ale proprietarilor

Cinquefoil: plantare și cultivare, tipuri și soiuri

Părțile își acordă reciproc asistență în domeniile care țin de competența lor, în conformitate cu modalitățile și condițiile stabilite de prezentul protocol, pentru a asigura aplicarea corectă a legislației vamale, în special prin prevenirea, anchetarea și combaterea operațiunilor care contravin tăietoare picioare de gâscă recenzii ale proprietarilor vamale.

Asistența în domeniul vamal, prevăzută de prezentul protocol, se aplică oricărei autorități administrative a părților, care este competentă în ceea ce privește aplicarea prezentului protocol. Ea nu aduce atingere normelor care reglementează asistența reciprocă în materie penală.

De asemenea, ea nu se aplică informațiilor obținute în temeiul competențelor exercitate la cererea unei autorități judiciare, cu excepția cazului în care comunicarea unor astfel de informații este autorizată în prealabil de respectiva autoritate.

Prezentul protocol nu reglementează asistența în recuperarea taxelor vamale, a impozitelor sau a amenzilor. La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată îi comunică acesteia orice informații relevante care îi pot permite să se asigure că legislația vamală este corect aplicată, inclusiv informații privind activități constatate sau preconizate, care constituie sau ar putea constitui o încălcare a legislației vamale.

Dictionar Germ

La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată o informează pe aceasta: a dacă mărfurile exportate de pe teritoriul uneia dintre părți au fost tăietoare picioare de gâscă recenzii ale proprietarilor în mod legal pe teritoriul celeilalte părți, specificând, dacă este cazul, regimul vamal aplicat acestor mărfuri; b dacă mărfurile importate pe teritoriul uneia dintre părți au fost exportate în mod legal de pe teritoriul celeilalte părți, specificând, dacă este cazul, regimul vamal aplicat acestor mărfuri.

ARTICOLUL 4 Asistență spontană Atunci când consideră că acest lucru tratamente hormonale anti-imbatranire necesar pentru aplicarea corectă a legislației vamale, părțile își acordă reciproc asistență, din proprie inițiativă și în conformitate cu propriile acte cu putere de lege și norme administrative, în special prin furnizarea de informații obținute în legătură cu: a operațiuni care contravin sau par să contravină legislației vamale și care pot prezenta interes pentru cealaltă parte; b noi mijloace sau metode utilizate pentru efectuarea de operațiuni care contravin legislației vamale; c mărfuri despre care se cunoaște că fac obiectul unor operațiuni care contravin legislației vamale; d persoane fizice sau juridice despre care există suspiciuni întemeiate că sunt sau au fost implicate în operațiuni care contravin legislației vamale; și e mijloace de transport despre care există suspiciuni întemeiate că au cele mai bune sisteme anti-imbatranire, sunt sau pot fi utilizate pentru efectuarea unor operațiuni care contravin legislației vamale.

Tăietoare picioare de gâscă recenzii ale proprietarilor cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată ia toate măsurile necesare, în conformitate cu actele cu putere de lege sau normele administrative care îi sunt aplicabile acesteia din urmă: a pentru a transmite toate documentele provenite de la autoritatea solicitantă și care intră în domeniul de aplicare al prezentului protocol, către un destinatar rezident sau stabilit pe teritoriul autorității solicitate și, dacă este cazul, pentru b pentru a notifica toate deciziile luate de autoritatea solicitantă și care intră în domeniul de aplicare al prezentului acord, către un destinatar rezident sau stabilit pe teritoriul autorității solicitate.

Cererile de transmitere de documente sau de notificare a deciziilor trebuie formulate în scris, într-una dintre limbile oficiale ale autorității solicitate sau într-o limbă acceptată de această autoritate. Cererile în temeiul prezentului protocol se formulează în scris. Ele trebuie să fie însoțite de documentele necesare pentru a permite examinarea cererii.

Atunci când urgența situației o impune, se pot accepta și cereri formulate verbal, însă acestea trebuie să fie confirmate imediat, în scris. Cererile pot fi de asemenea comunicate în formă electronică. Cererile în conformitate cu alineatul 1 includ următoarele informații: a numele autorității solicitante; c obiectul și motivul cererii; d actele cu putere de lege, normele administrative și alte elemente juridice relevante; e indicații cât mai exacte și mai complete posibil privind persoanele fizice și juridice care fac obiectul cererii; precum și f un rezumat al faptelor relevante și al anchetelor deja efectuate.

52014PC0576

Cererile sunt redactate într-una dintre limbile oficiale ale autorității solicitate sau într-o limbă acceptată de această autoritate. Această cerință nu se aplică tuturor documentelor care însoțesc cererea în temeiul alineatului 1.

tăietoare picioare de gâscă recenzii ale proprietarilor bentita par machiaj

Dacă o cerere nu îndeplinește cerințele formale enunțate anterior, se poate solicita corectarea sau completarea acesteia; până atunci, se pot dispune măsuri de precauție. Pentru a răspunde unei cereri de asistență, autoritatea solicitată acționează, în limitele competenței și resurselor sale disponibile, ca și cum ar acționa pe cont propriu sau la cererea altor autorități ale aceleiași părți, furnizând informațiile de care dispune deja și desfășurând sau dispunând efectuarea unor anchete corespunzătoare.

Prezenta dispoziție se aplică, de asemenea, oricărei alte autorități căreia i-a fost adresată cererea de către autoritatea solicitată, atunci când aceasta din urmă nu poate acționa pe cont propriu.

tăietoare picioare de gâscă recenzii ale proprietarilor masca de fata medicala emag

Cererile de asistență sunt soluționate în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative ale părții solicitate. Funcționari ai unei părți, autorizați în mod corespunzător, se pot prezenta, cu acordul celeilalte părți și în condițiile specificate de aceasta din urmă: a la birourile autorității solicitate sau ale oricărei alte autorități vizate în sensul alineatului 1pentru a obține informații privind activități care constituie sau pot constitui operațiuni ce contravin legislației vamale, informații care sunt necesare autorității solicitante în sensul prezentului protocol; b pentru a participa la anchetele efectuate pe teritoriul acesteia din urmă.

Autoritatea solicitată comunică în scris rezultatele anchetelor autorității solicitante, anexând documentele, copiile legalizate sau orice alte acte relevante.

Rușii sunt glorioși prin muncă cum să înțeleagă. Ora clubului

La cerere, informațiile menționate la alineatul 1 pot fi comunicate în format electronic. Originalele documentelor se transmit doar la cerere, atunci când copiile legalizate ar fi insuficiente.

Aceste originale se restituie în cel mai scurt timp posibil. Asistența poate fi refuzată sau supusă îndeplinirii anumitor condiții sau cerințe, în cazurile în care o parte în cauză consideră că asistența acordată în temeiul prezentului protocol: a ar fi susceptibilă să aducă atingere suveranității unui stat parte la APE din SADC sau a unui stat membru al Uniunii Europene, căruia i s-a solicitat asistență în temeiul prezentului protocol; sau b ar fi susceptibilă să aducă atingere ordinii publice, securității sau altor interese esențiale, în special în cazurile menționate la articolul 10 alineatul 2 din prezentul protocol; sau c ar viola un secret industrial, comercial sau profesional.

Autoritatea solicitată poate amâna asistența, pe motiv că aceasta ar interfera cu o anchetă, o urmărire judiciară sau o procedură aflată în desfășurare. În acest caz, autoritatea solicitată se consultă cu autoritatea solicitantă, pentru a stabili în ce măsură poate fi acordată asistența, sub rezerva termenilor sau condițiilor pe care autoritatea solicitată le poate stabili. Atunci când autoritatea solicitantă solicită un tip de asistență pe care ea însăși nu ar putea-o furniza, dacă i-ar fi solicitată, ea atrage atenția asupra acestui fapt în cererea sa.

tăietoare picioare de gâscă recenzii ale proprietarilor anti aging fairfax va

În acest caz, decizia privind modalitatea de soluționare a cererii în cauză îi revine autorității solicitate. În cazurile menționate la alineatele 1 și 2decizia autorității solicitate și motivele care stau la baza acesteia trebuie comunicate fără întârziere autorității solicitante. Toate informațiile comunicate în temeiul prezentului protocol, indiferent de forma lor, au caracter confidențial sau restrâns, în funcție de normele aplicabile în fiecare dintre părți.

Ele intră sub incidența secretului de serviciu și beneficiază de protecția acordată informațiilor similare, în temeiul legislației relevante a părții care a primit informațiile, precum și de dispozițiile corespunzătoare aplicabile autorităților UE. Schimbul de date cu caracter personal poate avea loc doar în cazul în care partea care le poate primi se angajează să asigure un nivel adecvat de protecție a acestor date. În acest sens, părțile se informează reciproc cu privire la normele lor aplicabile, inclusiv, dacă este cazul, cu privire la normele de drept în vigoare în statele membre ale Uniunii Europene.

Utilizarea informațiilor obținute în temeiul prezentului protocol, în cadrul unor proceduri judiciare sau administrative inițiate în legătură cu operațiuni care contravin legislației vamale, se consideră ca baionnette suisse anti aging în sensul prezentului protocol.

Prin urmare, în procesele verbale, rapoartele și mărturiile lor, precum și pe parcursul procedurilor și al urmăririlor în justiție, părțile pot folosi drept probe informațiile obținute și documentele consultate în conformitate cu dispozițiile prezentului protocol.

Autoritatea competentă care a furnizat respectivele informații sau care a permis accesul la respectivele documente trebuie să fie informată cu privire la o astfel de utilizare.

Contrasens 24 (Noiembrie 2011)

Informațiile obținute sunt utilizate exclusiv în sensul prezentului protocol. Atunci când una dintre părți dorește să utilizeze aceste informații în alte scopuri, ea obține în prealabil acordul scris al autorității care le-a furnizat. O astfel de utilizare a informațiilor se supune, de asemenea, tuturor restricțiile stabilite de autoritatea în cauză.

ARTICOLUL 11 Experți și martori În limitele autorizației care i-a fost acordată, un funcționar al unei autorități solicitate poate fi autorizat să se înfățișeze, în calitate de expert sau de martor, în cadrul procedurilor judiciare sau administrative legate de chestiunile reglementate de prezentul protocol și să prezinte obiectele, documentele sau copiile legalizate tăietoare picioare de gâscă recenzii ale proprietarilor acestora, care pot fi necesare pentru desfășurarea procedurilor.

Cererea de înfățișare trebuie să specifice cu claritate autoritatea judiciară sau administrativă în fața căreia trebuie să se înfățișeze funcționarul, cauza respectivă, precum și titlul sau calitatea în care urmează să fie audiat acesta. ARTICOLUL 12 Cheltuieli de asistență Părțile renunță reciproc la orice pretenție de rambursare a cheltuielilor rezultate din aplicarea prezentului protocol, exceptând, după caz, cheltuielile cu experții și martorii, precum și cele cu interpreții și traducătorii care nu sunt funcționari publici.

  • Dictionar Germ | PDF
  • Mari proprietari.
  • Rușii sunt glorioși prin muncă cum să înțeleagă. Ora clubului

Punerea în aplicare a prezentului protocol este încredințată, pe de o parte, autorităților vamale ale statelor părți la APE din SADC semnatare și, pe de altă parte, serviciilor competente ale Comisiei Europene și autorităților vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene, după caz. Acestea decid cu privire la toate măsurile și mecanismele practice necesare pentru aplicarea protocolului, ținând cont în special de normele în vigoare în domeniul protecției datelor.

Părțile se consultă și se informează apoi reciproc cu privire la normele detaliate de punere în aplicare, adoptate în conformitate cu dispozițiile prezentului protocol.

Prezentul protocol completează, și nu împiedică, aplicarea oricăror acorduri privind asistența administrativă reciprocă, care au fost sau care pot fi încheiate între părți și nu exclude acordarea unei asistențe reciproce mai ample în temeiul unor astfel de acorduri.

Dispozițiile prezentului protocol nu afectează obligațiile părților în temeiul oricărui alt acord sau convenție internațională.

Fundamentul economiei, în manieră concurenţială, este, fără doar şi poate, legat de capital.

Dispozițiile prezentului protocol nu afectează dispozițiile UE care reglementează comunicarea, între serviciile competente ale Comisiei Europene și autoritățile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene, a oricăror informații obținute în temeiul prezentului protocol și care ar putea prezenta interes pentru UE.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul 1dispozițiile prezentului protocol prevalează asupra dispozițiilor oricărui acord bilateral de asistență reciprocă, care a fost sau care poate fi încheiat în mod individual între statele membre ale Uniunii Europene și oricare stat parte la APE din SADC, în măsura în care dispozițiile acestuia din urmă sunt incompatibile cu cele ale prezentului protocol.

În ceea ce privește chestiunile legate de aplicarea prezentului protocol, părțile se consultă reciproc în vederea soluționării acestor chestiuni în cadrul Comitetului special pentru vămi și facilitarea comerțului, instituit prin articolul 50 din prezentul acord.

  1. Cutter de frezat rotativ pentru cultivator cu propriile mâini.
  2. Dispozițiile prezentului capitol se aplică comerțului cu mărfuri între părți.
  3. Vacile o cunosc de mult Întotdeauna întâmpinat cu un zumzet Și pentru munca ei grea Tot laptele i se dă.

Acest comitet poate prezenta propuneri de amendamente pe lângă Consiliul mixt, spre examinare și aprobare a aderării statului parte la APE din SADC în cauză la prezentul protocol, în conformitate cu articolul din prezentul acord. Prezenta parte se aplică recunoașterii și protejării indicațiilor geografice care desemnează produse ce se încadrează la categoriile de produse indicate în titlurile de secțiune din anexa I la prezentul protocol și originare de pe teritoriile părților.

tăietoare picioare de gâscă recenzii ale proprietarilor măști cu desene pentru copii

Dispozițiile din prezenta parte completează și specifică drepturile și obligațiile care revin părților în temeiul acordului TRIPS și al altor acorduri multilaterale existente, la care părțile sunt parte și, prin urmare, nicio dispoziție din prezenta parte nu va contrazice sau dăuna dispozițiilor acestor acorduri multilaterale.

UE protejează indicațiile geografice din Africa de Sud, enumerate în anexa I la prezentul protocol, în conformitate cu nivelul de protecție stabilit în prezentul protocol. Africa de Sud protejează indicațiile geografice din UE, enumerate în anexa I la prezentul protocol, în conformitate cu nivelul de protecție stabilit în prezentul protocol.

O indicație geografică protejată în temeiul prezentei părți poate fi utilizată de orice operator care comercializează produsul în cauză în conformitate cu caietul de sarcini corespunzător al produsului.

Odată ce o indicație geografică a fost protejată în temeiul prezentei părți, utilizarea acestei denumiri protejate nu mai face obiectul niciunei înregistrări a utilizatorilor și al niciunei alte taxe.