Résistance anticommuniste roumaine

Bareme impots 2021 suisse anti aging. Covid : Angela Merkel a reçu une première dose de vaccin AstraZeneca

Descarcă revista în format PDF - Idea Design & Print

Problematica legată de politica şi planificarea lingvistică capătă din ce în ce mai multă importanţă la începutul acestui mileniu. Această afirmaţie este cu atât mai actuală pentru societatea modernă cu cât există numeroase motive care au readus în centrul atenţiei factorilor de decizie, cercetătorilor, societăţii civile în ansamblu, problematica în cauză. Printre ele se numără şi emergenţa noilor state, migraţiunea, plurilingvismul majorităţii statelor din lume inclusiv din Europaproblemele legate de minorităţile lingvistice, mondializarea, funcţionarea instanţelor supranaţionale etc.

Capitolul de faţă are drept scop discutarea unor preliminarii contextuale şi terminologice la elaborarea şi implementarea politicii şi planificării lingvistice.

Întrucât, pe de o parte, în literatura de specialitate figurează o multiplicitate de concepte şi termeni, iar, pe de altă parte, nu există unanimitate printre specialişti în privinţa utilizării neostrata skin active regim cuprinzător anti-îmbătrânire, vom încerca să efectuăm o taxonomie a noţiunilor-cheie ale acestei discipline pentru a vărsa mai multă lumină asupra deosebirilor dintre ele.

Apariţia şi evoluţia conceptelor de politică lingvistică şi planificare lingvistică Termenul planificare lingvistică language planning a fost introdus în circuitul ştiinţific de lingvistul american E. Haugen, încu ocazia prezentării activităţilor de standardizare lingvistică în Norvegia. Bazându-se pe lucrarea lui U. Traducerea ne aparţine — G. După cum se vede, în această accepţiune, planificarea lingvistică reprezintă tentativa deliberată de a influenţa evoluţia unei limbi.

Chiar dacă termenul language planning este relativ recent, el acoperă, în parte, noţiunile de normă, de bon usage, de limbă standard folosite pe larg în lingvistica tradiţională. Conceptul şi termenul language planning desemna, la origine, ceea ce U.

Weinreich Weinreich [], bareme impots 2021 suisse anti aging, p.

 1. На этот раз ожерелье девочки соскользнуло и почти слетело с ее головы.
 2. Curtea Federală Elvețiană Anti-Aging
 3. Crema anti-imbatranire pentru labii
 4. Cea mai bună cremă hidratantă anti-îmbătrânire la buget
 5. Cerave piele sensibila
 6. Люди действительно оказались закупоренными внутри логова.
 7. Masca de fata pentru hidratarea tenului

Tauli Taulip. Echivalentul său francez planification linguistique se folosea mutatis mutandis cu acelaşi bareme impots 2021 suisse anti aging în acea perioadă: el desemna totalitatea măsurilor întreprinse de stat în vederea standardizării şi utilizării codului lingvistic. În evoluţia ulterioară a noţiunii de planificare lingvistică se observă două tendinţe, într-un anumit fel, opuse: pe de o parte, tendinţa de extindere a ariei sale de utilizare a se confrunta cu sensul iniţial de standardizare a codului lingvisticiar, pe de altă parte, tendinţa de a deveni mai concretă.

Astfel, H. Kloss propune o tipologie a planificării lingvistice în funcţie de aspectul limbii care constituie obiectul intervenţiei. În acest scop, autorul introduce noţiunile de planificare a corpusului limbii corpus planning şi planificare a statutului limbii status planning. Planificarea corpusului afectează natura propriu-zisă a limbii, în timp ce planificarea statusului vizează statutul social al limbii în raport cu idiomurile în contact Klossp.

Milionarii, Jurassic Park-ul din peisajul bogaților

Ulterior, E. Haugen Haugenp. La rândul său, J. Rubin Rubin a completat modelul propus de E. Haugen, adăugând dimensiunea de evaluare a politicilor lingvistice, pe când J Creme anti-imbatranire compara Neustupný a atras atenţia cercetătorilor asupra celor două modalităţi posibile de abordare a problemelor de ordin lingvistic: abordarea politică policy approachcare se situează la nivel macrosociolingvistic şi abordarea culturologică cultivation approachcare se situează la nivel microsociolingvistic.

Abordarea politică are drept obiectiv selectarea limbii limbilor naţionale, standardizarea normelor ortografice etc. Neustupný []p. Abordarea politică a problemelor lingvistice este caracteristică, mai ales, ţărilor în curs de dezvoltare, în timp ce 21 abordarea culturologică este proprie societăţilor avansate din punct de vedere tehnologic Neustupný [], p.

bareme impots 2021 suisse anti aging

Printre altele, unii cercetători au propus de a integra noţiunea de language planning într-un tastatura anti-imbatranire tb 500 mai larg sub denumirea de language treatment Neustupný [] p. În acest sens, termenul language planning desemnează ansamblul acţiunilor oficiale întreprinse de un organism guvernamental în vederea atingerii unor obiective naţionale Jernuddp.

În anii 80 ai secolului trecut, se observă o tendinţa şi mai nuanţată de a preciza sau de a extinde conţinutul termenului în cauză. Spre exemplu, B. Traducerea ne aparţine - G. Mai mult decât atât, unii specialişti consideră că procesul de planificare lingvistică trebuie examinat prin prisma analizei caracteristicilor structurale ale organismelor responsabile de luarea deciziilor şi implementarea politicilor de intervenţie asupra limbii Tollefsonp. Din acest punct de vedere, J.

Tollefson face o distincţie între administraţia centralizată şi cea descentralizată, întrucât, în opinia autorului, tipul de administraţie influenţează asupra implementării politicilor lingvistice. Paralel cu termenul planificare lingvistică, îşi croieşte calea noţiunea de politică lingvistică. Ea apare aproximativ bareme impots 2021 suisse anti aging aceeaşi perioadă sub denumirea de language policy Fishmanp.

În opinia majorităţii specialiştilor, planificarea lingvistică nu este altceva decât aplicarea în practică a politicii lingvistice Fishmanp.

Diunggah oleh

În opinia lui P. Laporte, bareme impots 2021 suisse anti aging exemplu, politica lingvistică reprezintă cadrul juridic, pe când planificarea lingvistică include totalitatea acţiunilor având drept scop precizarea şi atribuirea unui anumit statut unei sau mai multor limbi Laportep.

La rândul său, L. O distincţie asemănătoare între politica lingvistică şi planificarea lingvistică se întâlneşte mutatis mutandis şi în literatura de specialitate anglofonă. Schiffman operează cu definiţiile acestor concepte propuse de R.

Între timp, paralel cu politica lingvistică şi planificarea lingvistică, apar şi alţi termeni pentru denumirea aceloraşi fenomene. În sociolingvistica catalană, de exemplu, s-a recurs la termenul normalizare normalisacion pentru a se insista asupra necesităţii revenirii la starea normală de utilizare a limbii catalane în diverse domenii ale vieţii sociale. În Canada mai ales în Québectermenul language planning este tradus iniţial ca planification linguistique, însă, la insistenţa lui J.

Corbeil, care a participat activ la redactarea textului Cartei limbii franceze şi la elaborarea unui plan de acţiuni în domeniul planificării lingvistice, termenul planification linguistique este înlocuit cu termenul aménagement linguistique amenajare lingvistică Corbeil ; Corbeilp.

În opinia lingviştilor canadieni, înlocuirea termenului planification linguistique cu termenul aménagement linguistique nu este deloc întâmplătoare. În primul rând, după cum consideră aceştia, noţiunea de aménagement linguistique nu face referinţă doar la intervenţia planificată a statului şi nu doar la intervenţia din exterior asupra limbii. În al doilea rând, noţiunea dată are menirea să promoveze o viziune mai largă privind planificarea lingvistică decât viziunea existentă.

Criticæ færæ crizæ: crizæ færæ criticæ Boris Buden De ce vorbim astæzi, în cîmpul artei, despre critica instituflionalæ? Ræspunsul este foarte simplu: deoarece încæ mai credem cæ arta este intrinsec dotatæ cu puterea de a critica.

Conform opiniei lor, orice acţiune de planificare lingvistică se înscrie în cadrul concurenţei forţelor sociale care modifică obiectivele membrilor unei comunităţi şi condiţionează, în cele din urmă, reuşita intervenţiei sociolingvistice Loubier Avantajul acestei concepţii constă în conştientizarea şi promovarea ideii că planificarea lingvistică nu se reduce doar la intervenţia sociolingvistică conştientă şi voluntară a anumitor actori sociali, dar că ea include şi componenta sociolingvistică de autoreglare, care rezultă din practica socială instituţională şi individuală.

În această ordine de idei, C. Deşi concepţia lingviştilor din Québec este tentantă, ea creează confuzie în terminologia sociolingvistică. Astfel, dacă, iniţial, termenii planificare lingvistică şi amenajare lingvistică se utilizau ca sinonime, începând cu anii 70, termenul amenajare lingvistică a cunoscut o extensiune de sens atât de importantă, încât a început să acopere întreg domeniul de acţiuni asupra limbilor.

Pentru a ieşi din acest impas, s-ar putea recurge la următoarea soluţie: propunem să se păstreze termenul amenajare lingvistică, atribuindu-i-se un sens mai îngust decât sensul lui iniţial acel de sinonim al termenului planificare lingvistică.

 • Descarcă revista în format PDF - Idea Design & Print
 • À lire aussi Face au Covid, Angela Merkel se résout à court-circuiter les Länder «Je suis contente d'avoir reçu aujourd'hui vendredi ma première dose avec AstraZeneca», indique la chancelière allemande, citée dans un tweet de Steffen Seibert qui montre aussi le certificat de vaccination.
 • Moldovanu G Politica Lingvistica | PDF
 • Carlos Slim a fost, între —cel mai bogat om din lume, potrivit Forbes și legendarul investitor american Warren Buffett ar avea, teoretic, posibilitatea să ajungă acolo, dar au 76, respectiv 85 de ani.
 • В зале немедленно стало темно.
 • Поскольку около дюжины октопауков уже занимали комнату.
 • Riduri la ochi

În accepţiunea sa nouă, el ar putea fi utilizat pentru a desemna orice intervenţie asupra corpusului limbii în sensul conferit acestuia din urmă de H. Bareme impots 2021 suisse anti aging, precum standardizare, normalizare, îmbogăţire lexicală, elaborare a terminologiei etc. Kloss Menţionăm, în fine, că unii sociolingvişti francezi mai ales de la Universitatea din Rouen utilizează în locul termenilor amenajare lingvistică, planificare lingvistică şi chiar politică lingvistică termenul generic glotopolitică, care înglobează orice intervenţie asupra limbii din exterior a se vedea Winther În opinia lui F.

Politică şi planificare lingvistică: o interpătrundere complexă După cum reiese din cele relatate supra, în literatura de specialitate, nu există unanimitate în privinţa utilizării noţiunilor şi termenilor politică lingvistică şi planificare lingvistică a se vedea şi Moldovanu Fără a insista o dată în crema iluminatoare fata asupra dificultăţilor generate de confuzia celor doi termeni, vom constata doar că cercetările teoretice în domeniul politicii şi planificării lingvistice n-au atins încă gradul de dezvoltare necesar, care ar permite delimitarea exactă a acestor noţiuni, opiniile specialiştilor fiind împărţite în această privinţă.

În timp ce unii consideră că planificarea lingvistică înglobează politica lingvistică Fettesalţii sunt de părere diametral opusă, considerând că politica lingvistică subsumează planificarea lingvistică Ricentop.

Într-adevăr, noţiunile de politică lingvistică şi planificare lingvistică se utilizau, până la sfârşitul anilor 80, izolat, rareori, în tandem.

Abia în anii 90 ai secolului trecut au început să apară tot mai multe publicaţii, în care politica şi planificarea lingvistică sunt concepute ca un domeniu unitar, făcându-se referinţă la relaţia de complementaritate dintre ele Grabe ; Ricento ; Wright ; Hornberger Conceptul unitar de politică şi planificare lingvistică este util în activitatea practică nu numai pentru a sublinia legătura indisolubilă dintre noţiunile în cauză, precum şi importanţa fiecăreia dintre ele luate aparte, dar şi pe motiv că este extrem de dificil a descrie cu precizie natura relaţiei dintre ele a se vedea şi Hornbergerp.

Un singur lucru este cert: în activitatea practică, politica şi planificarea lingvistică se întrepătrund într-atât, încât se prezintă ca un întreg. Avantajul conceptului unitar de politică şi planificare lingvistică constă în faptul că el oferă o viziune întregită asupra acestui domeniu complex legat de dinamica funcţionării limbilor în societate.

De altfel, titlul lucrării noastre este sugestiv în acest sens.

Cu toate acestea, cel puţin în scopuri didactice şi metodologice, o distincţie între conceptele şi termenii în cauză poate fi utilă pentru a contura un cadru teoretic şi metodologic al elaborării şi implementării acţiunilor legate de 25 problemele lingvistice.

O atare clarificare terminologică, chiar dacă nu soluţionează problema fundamentală de luare a deciziilor în materie de funcţionare şi promovare a limbii limbilorar putea fi de real folos atât pentru factorii de decizie, cât şi pentru specialişti, precum şi pentru alte persoane care se interesează de problematica în cauză. Din punctul de vedere al existenţei unei concomitenţe între apariţia fenomenului în cauză şi denumirea lui, politica şi planificarea lingvistică pare a fi o activitate relativ recentă.

Să fie, oare, adevărat acest lucru?

Suède : la nouvelle première ministre contrainte de démissionner le jour même de son élection

Putem, oare, conchide, bazându-ne pe criteriul de mai sus, că, în ultimii 40 de ani, am asistat la emergenţa unei noi preocupări sociale, precum şi a unei noi ramuri a lingvisticii aplicate?

Lucrurile sunt, în esenţă, mai complicate decât bareme impots 2021 suisse anti aging a fi la prima vedere. La drept vorbind, dacă considerăm că gestionarea multilingvismului este unul din domeniile de bază ale politicii şi planificării lingvistice, devine clar că aceasta din urmă este la fel de veche ca multilingvismul şi că mitul despre Turnul Babel este o confirmare a acestui fapt.

bareme impots 2021 suisse anti aging

Pe bună dreptate, istoria umanităţii ne furnizează nenumărate exemple de intervenţie umană asupra limbilor cu mult bareme impots 2021 suisse anti aging ca aceste intervenţii să fie plasate sub egida politicii sau planificării lingvistice.

Pentru ilustrare, ne vom referi la decizia lui Carol al V-lea cu privire la castilianizarea hispanizarea indienilor din America de Sud, decizie care datează de la şi care se înscrie perfect de bine în ceea ce a fost numit cu patru secole mai târziu politică lingvistică şi planificare lingvistică.

Efectiv, hispanizarea acestor popoare permite să se întrevadă o anumită ierarhie a etapelor ce caracterizează orice intervenţie de acest gen asupra limbilor, şi anume: 1 etapa de reflecţie asupra unei probleme legate de limbă limbide analiză a unei situaţii lingvistice concrete în cazul dat, această reflecţie s-a limitat la o singură întrebare: este oare posibil de a preda catehismul în limbile indigene?

Ordonarea logică a etapelor de implementare a intervenţiei din exterior asupra limbilor în contact din spaţiul dat permite să se întrevadă o distincţie între noţiunile de politică lingvistică şi planificare lingvistică: putem afirma că decizia luată de Carol al V-lea constituie un act de politică lingvistică, iar aplicarea în practică a acestei opţiuni în America de Sud este o acţiune care face bareme impots 2021 suisse anti aging din domeniul planificării lingvistice.

Prin urmare, politica lingvistică poate fi definită ca un sistem de măsuri conştiente şi integral dirijate, exercitate în cadrul unor situaţii lingvistice concrete, asupra domeniului funcţional al limbii limbiloralias asupra relaţiei între limbă limbi şi viaţa socială.

Iniţiată de către stat, o anumită 26 clasă socială sau de un partid politic, șarpe pentru a da anti-îmbătrânire elvețian lingvistică este dependentă de sistemul sociopolitic, face parte din politica generală a statului şi, evident, lip filler cluj scopurilor acesteia.

Cât priveşte planificarea lingvistică, ea reprezintă totalitatea acţiunilor şi mijloacelor necesare pentru aplicarea în practică a politicii lingvistice. Politica lingvistică este considerată drept parte componentă a dezvoltării naţionale economice, sociale, culturale şi, uneori, un factor de care depinde însăşi existenţa naţională Fergusonp.

Trains de réfugiés roumains fuyant la Bucovine, occupée par les troupes soviétiques. En marsl' Armée rouge envahit la Bucovine septentrionale, alors province du Royaume de Roumanieallié du Troisième Reich. Le premier acte de résistance est officiel et organisé par le grand état-major roumain : un bataillon spécial, unité territoriale de l'Armée roumaine est créé [4] et entraîné pour lutter contre l'envahisseur soviétique [5] et le NKVD : le Bataillon fixe régional de Bucovine ro. Réfugiés de Bessarabie fuyant l'occupation en juin Des centaines de Roumains fuient alors la terreur soviétique et les déportations [6] pour se réfugier dans les forêts.

După cum afirmă H. În această ordine de idei, sunt cunoscute, din zbuciumata istorie a românilor transilvăneni, tentativele Şcolii Ardelene şi ale urmaşilor ei de a soluţiona problema lingvistică: aceste încercări deveniseră parte integrantă a problemei existenţei naţionale a românilor, ameninţaţi cu deznaţionalizarea în Imperiul Habsburgic.

Situaţii similare se întâlnesc actualmente într-o serie de state independente, inclusiv în Republica Moldova, unde încă se mai pune problema alegerii şi promovării unei limbi oficiale autohtone care să înlocuiască limba imperială.

La célèbre «Afghane aux yeux verts» du National Geographic évacuée vers l'Italie

Politica lingvistică se exercită, de regulă, în interiorul unui stat, dar ea poate transcende frontierele acestuia. De asemenea, nu este exclusă posibilitatea ca politica lingvistică să se limiteze la o comunitate lingvistică restrânsă, care convieţuieşte pe teritoriul unui stat alături de alte comunităţi.

Drept exemplu de politică lingvistică care depăşeşte frontierele unui stat poate servi politica promovată de diaspora esperantiştilor, care prin definiţie nu este limitată de anumite frontiere. Astfel, promotorii limbii esperanto se întrunesc în cadrul unor congrese internaţionale, unde se adoptă diverse decizii cu privire la studierea şi promovarea acestei limbi.

În situaţia în care politica lingvistică acoperă doar un segment al conaţionalilor unui stat, ea se identifică cu platforma sau revendicările minorităţilor lingvistice în materie de limbă, cum ar fi minoritatea lingvistică bretonă în Franţa, minoritatea lingvistică tibetană în China sau minoritatea lingvistică găgăuză în Republica Moldova. Pentru ca revendicările minorităţilor lingvistice să fie aplicate în practică, este nevoie, de cele mai multe ori, de intervenţia statului şi aici alunecăm treptat de pe terenul politicii lingvistice pe acel al planificării lingvistice : atât bretonii, cât şi găgăuzii, de exemplu, nu dispun de mijloacele necesare şi suficiente pentru a transpune în practică revendicările lor lingvistice.

Un singur om poate să schimbe cu mintea lui o țară

După cum se vede, dacă noţiunea de planificare lingvistică implică neapărat noţiunea de politică lingvistică, relaţia inversă nu este obligatorie. Istoria ne furnizează numeroase exemple de opţiuni politice în materie de limbă politică lingvistică care n-au fost transpuse în practică fie pentru că implementarea lor imediată este imposibilă, fie pentru că autorităţile statale nu binevoiesc 27 sau nu sunt în măsură să o facă planificare lingvistică.

Drept exemplu de politică lingvistică neimplementată pe întreg teritoriul ţării pot servi chiar opţiunile politice ale statului moldovean cu privire la revenirea limbii moldoveneşti la grafia latinăcu privire la statutul limbii oficialecu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova care nu se aplică în Transnistria.

Volumul include articole ai cror autori reprezint diferite instituii tiinifice att din ar, ct i de peste hotare. Articolele incluse n prezentul volum au fost recomandate de catedre, consiliile profesorale ale facultilor, consiliile tiinifice ale instituiilor n cadrul crora activeaz autorii, recenzate de specialiti n domeniu i aprobate spre publicare de ctre Senatul USM proces-verbal nr. Adresa redaciei: str. Articolele trebuie s fie nsoite de rezumate: n limba francez sau englez pentru articolele scrise n limba romn; n limbile romn i englez sau francez pentru articolele scrise n limba rus; n limba romn pentru articolele scrise n alte limbi. O persoan poate fi autor sau coautor la un singur articol n cadrul fiecrui numr al revistei.

Nici Concepţia politicii naţionale a Republicii Moldova cu privire la pretinsul bilingvism moldo-rus nu are mari şanse de implementare în această regiune. Revenind la aspectul conceptual al politicii lingvistice, este de menţionat faptul că nu orice opţiune neimplementată trebuie neapărat considerată ca fiind lipsită de interes.

bareme impots 2021 suisse anti aging

În această ordine de idei, specialiştii operează o distincţie între funcţia practică şi funcţia simbolică a politicii lingvistice Calvetp. Astfel, decizia unui stat în zorii independenţei de a atribui limbii populaţiei autohtone statutul de limbă naţională va avea un caracter practic în măsura în care ea va fi urmată de acţiuni concrete de planificare lingvistică, precum introducerea acestei limbi în sistemul de învăţământ, în administraţia publică, în jurisprudenţă etc.

Însă aceeaşi opţiune va avea un caracter simbolic în depozitare pompată elvețiană anti îmbătrânire în care ea nu va fi însoţită, din diverse motive, de măsuri adecvate de planificare lingvistică.

Drept exemplu de politică lingvistică având un caracter simbolic poate servi decizia Partidului Naţionalist Indonezian din de a atribui, în toiul ocupaţiei olandeze, statutul de limbă naţională limbii maleze. Deşi, în acele condiţii, decizia în cauză nu avea nicio şansă de implementare, ea a avut o importanţă simbolică: prin afirmarea existenţei imobiliare st gallen elvetia anti imbatranire limbi naţionale se afirma, de fapt, existenţa unei naţiuni.

Moldovanu G Politica Lingvistica

Această opţiune de politică lingvistică a putut fi transpusă în practică doar cu 20 de ani mai târziu, odată cu dobândirea independenţei statale de Indonezia. Aşadar, deşi este greu să se traseze o linie de demarcaţie netă între noţiunile de politică lingvistică şi planificare lingvistică, ele pot fi totuşi examinate în mod izolat în scopuri teoreticometodologice.

Politica lingvistică constă în luarea deciziilor majore în vederea orientării şi reglementării utilizării în comunicarea pe teritoriul unui stat nivel naţional sau în comunicarea între diferite state nivel supranaţional a uneia sau a mai multor limbi. În alţi termeni, politica lingvistică reprezintă ansamblul opţiunilor naţionale în domeniul limbii limbilor şi culturii culturilor la nivel naţional şi internaţional.

Ea este formulată sub formă de obiective generale pe termen lung educaţie, pregătirea cadrelor, angajarea în câmpul muncii, statutul şi funcţionarea limbii limbilor etc.

 • Résistance anticommuniste roumaine — Wikipédia
 • Он правой рукой махнул на купол и стол, заваленный пищей.
 • Covid : Angela Merkel a reçu une première dose de vaccin AstraZeneca
 • Горюем, когда умирает любимый.
 • Она вспомнила свое детство.
 • Она воскресила в памяти его прежний пыл и улыбку, когда вдвоем остались в Нью-Йорке.
 • Crema anti-imbatranire rtl gemist

Această definiţie corespunde, bineînţeles, noţiunii de politică lingvistică oficială, activitate umană deliberată şi organizată, care se naşte din nevoia de a găsi o soluţie la o problemă legată de limbă limbi într-o comunitate lingvistică. Însă politica lingvistică poate fi complet neoficială şi ad-hoc, prezentând produsul activităţii unor întreprinderi, organizaţii, asociaţii sau chiar a unor cum să lipiți benzile pe față împotriva ridurilor persoane particulare.

La rândul său, planificarea lingvistică constă în determinarea cu precizie a modalităţilor şi termenelor de realizare a obiectivelor stabilite de politica lingvistică în funcţie de realităţile concrete, de resursele economice şi de resursele umane disponibile.

Aspectul sociopolitic al politicii şi planificării lingvistice În condiţiile actuale de dezvoltare a societăţii umane, planificarea lingvistică constituie o caracteristică esenţială a existenţei umane. Planificarea lingvistică la nivel macro nu este altceva decât un aspect al planificării resurselor naţionale. Într-adevăr, planificarea acestor resurse se împarte în două mari categorii: pe de o parte, 1 planificarea utilizării eficiente a resurselor naturale resurse minerale, apă, păduri, mediu ambiant etc.

Covid-19 : Angela Merkel a reçu une première dose de vaccin AstraZeneca

Deşi aceste două tipuri de activităţi nu diferă prea mult din punct de vedere al obiectului planificării, ele se deosebesc în mod radical în ceea ce priveşte timpul planificării şi rezultatele scontate. Admitem că guvernul unui stat este implicat în planificarea dezvoltării resurselor naturale, spre exemplu, a resurselor de apă. În acest scop, guvernul în cauză ar putea decide să construiască un baraj.

De obicei, planificarea şi construirea unui atare baraj nu durează o perioadă de timp prea îndelungată. Deseori, proiectele de acest gen se realizează pe durata unei singure guvernări, iar rezultatele sunt palpabile şi măsurabile imediat: irigaţie, curent electric, aprovizionare cu apă etc.

Oricine poate să observe şi să profite de diversele beneficii ale proiectului dat: turiştii, consumatorii de apă şi energie electrică, pescarii, politicienii, specialiştii în tehnica fotografică etc. Lucrurile se prezintă cu totul altfel în cazul planificării resurselor umane.